Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Σχολιασμοί

Η μεγάλη αστοχία των σοβαρών δημοσκόπων ( πλήν της
εγκυροτάτης ημετέρας VRASERIZ GALLOP ENTERPRI-
SE ) οφείλεται αποκλειστικώς και μόνον εις τον αιφνίδι-
ον θάνατον του αειμνήστου συναδέλφου τους Ευγενείου
Σπαθάρη.
Ο θανών , λόγω συναφούς ασχολίας, αποτελούσε πηγή
εμπνεύσεως, επαγγελματικής οργάνωσης και επικοινω-
νιακής συμπεριφοράς. Η αδόκητος απώλειά του άφησε
μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό εις το λειτούργημά τους
στερώντας, συνάμα, το ελληνικό κοινόν από πληρέστερη
και ακριβέστερη ενημέρωση.Ευελπιστούμεν ότι εις το μέλ-
λον θα αναζητηθή ικανός αντικαταστάτης και οι δημοσκο-
πήσεις θα συνεχιστούν απρόσκοπτα.
( Η στήλη προτείνει, κατά σειράν προτιμήσεως Μάνθο,
Μίμαρο,Μόλλα, Μανωλόπουλο ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου