Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

Σκέψεις - Απόψεις

Προ πολλών χρόνων είχα δημοσιεύσει σε αθηναική
εφημερίδα μιά σκέψη - πρόταση γιά το ποδόσφαιρο,
που την είδα, μετά πολλά χρόνια, να την επαναλαμ-
βάνει ο πρόεδρος της FIFA, ο κ. Μπλάτερ χωρίς, ό-
μως το θέμα να έχει προχωρήσει.
Αφορά την ισοπαλία σε αγώνες νοκ άουτ και την ση-
μερινή υφιστάμενη λύση των πέναλτυς.
Η λύση αυτή είναι, προφανέστατα, άδικη, αβασάνι-
στη και πρόχειρη. Μιά στραβοκλωτσιά η μιά έμ-
πνευση στιγμιαία του τερματοφύλακα, δίνουν, τυ-
χαία, λύση με αποτέλεσμα να καταδικάζεται η καλύ-
τερη, πιθανόν, ομάδα. Και το αποτέλεσμα να το καθ-
ορίζει, τελικά η τύχη και όχι η αξία.
Και όμως υπάρχει τρόπος που το αποτέλεσμα να
προκύπτει με δεδομένα και διαδικασίες καθαρά πο-
δοσφαιρικές περιορίζοντας στο ελάχιστο τη συμμε-
τοχή της τύχης. Η πρόταση λέει τα εξής.
Με τη λήξη του αγώνος οι ομάδες θα συνεχίζουν μιά
20/λεπτη παράταση ( 10' + 10' ) αγωνιζόμενοι με δύο
ποδοσφαιριστάς λιγώτερο εκάστη, δηλ. 9 με 9.
Εννοείται ότι αν υπάρχει αποβολή παίκτου η ομά-
δα του θα παίζει με 8. Το άπλωμα στο γήπεδο λιγω-
τερων ποδοσφαιριστών διευκολύνει την επίτευξη
τερμάτων, άρα αυξάνει τις πιθανότητες ανάδειξης
νικητού. Αν μετά τη λήξη και της 20/λεπτης παράτα-
σης το αποτέλεσμα εξακολουθεί ισόπαλο τότε θα δί-
νεται νέα 10/λεπτη ( 5' + 5' ) παράταση κατά την οποί-
αν θα αφαιρούνται άλλοι 2 ποδοσφαιριστές από κάθε
ομάδα. Σ' αυτό το άπλωμα θεωρώ σπανιότατα πιθανό
να μην υπάρξει νικητής, και μάλιστα ο καλύτερος.
Σε μιά απίθανη τέτοια περίπτωση την λύση ας κλη-
θούν να δώσουν τα πέναλτυς. Θα είναι τόσο ακραία
περίπτωση που η τύχη, πλέον, δικαιούται να έχει λόγο.
Τα πλεονεκτήματα της προτάσεως είναι πολλά και προ-
φανή γιατί ελαχιστοποιείται ο παράγων τύχη, το αποτέ-
σμα προκύπτει από ομαδικές προσπάθειες, έστω μικρό-
τερου τμήματος της ομάδας, και διαμορφώνεται από ο-
μαδική αγωνιστική συμπεριφορά και όχι μεμονωμένες
ενέργειες ( σουτ - απόκρουση ). Οι αγώνες θα διεξάγων
ται και θα κρίνονται σε, καθαρά, ποδοσφαιρικά πλαίσια.
Η πρόταση θα αναπτύξει ειδικούς προπονητικούς σχε-
διασμούς και κατάλληλα αγωνιστικά συστήματα που, εν
τέλει, θα δικαιώνει τις καλύτερες ομάδες και θα ελαχιστο-
ποιεί τις ποδοσφαιρικές αδικίες και τα κραυγαλέως τυχε-
ρά αποτελέσματα.
Ο κ. Μπλάτερ είχε μιλήσει, αορίστως, γιά παράταση με
λιγώτερους ποδοσφαιριστάς χωρίς να καταθέσει ολοκλη-
ωμένο σχέδιο πρότασης.
Νομίζω ότι η καταθείσα πρόταση θα μπορούσε, τουλάχι-
τον, ν' αποτελέσει βάση συζητήσεως γιά μιά τροποποίηση
των κανονισμών προς την κατεύθυνση των δικαιότερων
αποτελεσμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου