Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

Δρ. Δ. Μεντζενιώτης: "ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΠΟΛΥΛΟΓΙΑ", μέρος ΙΙΟ μέγας διδάκτωρ των σύγχρονων πολιτικών επιστημών!

   Ως είναι προδήλως αυτονόητον, τοιούτον ευρύ θέμα είναι αδύνατον να εξαντληθή εις μίαν και μόνην ανάρτησιν. Το γεγονός, αφ' εαυτού, θα ήρκει διά την αυτοαναίρεσίν του και θα ισοδυναμούσε με κατάρρευσιν ολοκλήρου του οικοδομήματος της «Συγκριτικής Πολυλογίας», ήτις αποτελεί σήμερον την μοναδική μέθοδον συνδιαλλαγής του πολιτικού μας προσωπικού, (sic), μετά των υπηκόων του, τουτέστιν όλων ημών.

   Η στήλη αιφνιδιασθείσα από το εκπάγλου ωραιότητος και μεστό νοημάτων πόνημα του Δρος Διονυσίου Μεντζενιώτη, το οποίον της προέκυψεν, περίπου, ως κεραμίδα επί της κεφαλής αμερίμνως περιπατούντος διαβάτου, αντέδρασε σπασμωδικώς και βεβιασμένως και, κατά συνέπειαν, πλημμελώς. Αντιμετώπισε κείμενο και συγγραφέα αναξίως προς την βαρύτητα και των δύο, γεγονός το οποίον την θλίβει βαθύτατα και διά το οποίον «απολογείται» αιδημόνως και δημοσίως, σπεύδουσα εις  ταχείαν επανόρθωσιν.

   Ευθύς ως ανέκτησεν την ψυχραιμίαν της επεδόθη εις την πλήρη και ενδελεχή διερεύνησιν της υποθέσεως, διά κεραυνοβόλων ενεργειών των ειδικών της συνεργατών. Και, ήδη, ευρίσκεται εις την ευχάριστον θέσιν όπως ανακοινώσει εις το πανελλήνιον, και δη εις τους απανταχού Συνέλληνες πολυλογάδες, τα εξής σημαντικά:

   Κατ’ αρχήν ο συγγραφεύς κ. Δ. Μεντζενιώτης, φύσει μετριόφρων και ηπίων τόνων ανήρ, τυγχάνει διδάκτωρ και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μάσα-τσούτσες, κατέχων ισοβίως την έδραν της «Ακατάσχετης -ασκόπου-  Φλυαρίας», καθώς επίσης και κοσμήτωρ του Πανεπιστημίου της Πονηρεμβέργης, ειδικός επί θεμάτων «Αδιάκοπης -και άνευ αποχρώντος λόγου-  Πολυλογίας». Η απέραντος μετριοφροσύνη του, δε, τον ωδήγησεν εις την απόκρυψιν  της πραγματικότητος, σχετικά με το πόνημα της «Επιτόμου Πολυλογίας», του οποίου εμφανίζεται, αιδημόνως, ως απλούς μεταφραστής. Η στήλη όμως κατώρθωσε να ανακαλύψει πως δεν υφίσταται πρόσωπον  Αμδέ Σανκεμάς, αλλά το όνομα τούτο αποτελεί ψευδώνυμον του ιδίου του Δρος Διον. Μεντζενιώτη. Ένα είδος, τρόπον τινά, φερετζέ. Όπως, καλή ώρα, λέγομεν πως ο μύσταξ αποτελεί τον φερετζέ του κιναίδου!

   Πρόσφαται πληροφορίαι αναφέρουν πως τελευταία τιμητική διάκρισις  του Δρος Δ. Μ., αποτελεί ο, τιμής ένεκεν, ισόβιος εξοστρακισμός του, με απόφασιν του Περιφεριάρχου του νομού Λακωνίας, και η απαγόρευσις προσεγγίσεως αυτού εις τον νομόν σε ακτίνα 10 χλμ από τα όρια αυτού.

   Τέλος, έντοναι φήμαι κυκλοφορούν εις τα πηγαδάκια της Βουλής, συμφώνως προς τας οποίας, και εν όψει του καταπλέοντος 3ου μνημονίου, (όπως λέγομεν 3ο Ράιχ!), πρόκειται να αναλάβει την ταχύρρυθμον εκπαίδευσιν των πατέρων, (και μητέρων), του Έθνους, με δίμηνα σεμινάρια «Πολιτικής Παρλαπιπολογίας».


   Διά τελευταία φοράν σήμερον, η στήλη προτίθεται να αναρτήσει μικρόν τι απόσπασμα, (αδάμαντα σοφιστικής πολυλογίας), του πολυτίμου συγγράμματος του Δρος, καθ’ όσον δεν επιθυμεί να του κάνει αντίπραξιν αποκαλύπτοντας πλήρως την πολύτιμον ύλην.

   Η στήλη φρονεί, επίσης, πως το εν λόγω σύγγραμμα, («Επίτομος Πολυλογία»),  οφείλει να διακοσμεί την βιβλιοθήκην όλων των Ελλήνων, ομού με τα αθάνατα έργα των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών, το «Έργα και ημέραι του Ναστραδίν Χότζα», το «Ο Μπερτόλδος κι ο υιός αυτού Μπερτολδίνος», το «Αι προφητείαι του Νοστράδαμου», η «Γενοβέφα», ο «Τσακιτζής, ο εφές του Αϊδινίου», το επίκαιρον «Ο Καραγκιόζης φούρναρης», «Ο Μεγαλέξαντρος και ο κατηραμένος όφις» και άλλα τέτοια αριστουργήματα της παγκοσμίου λογοτεχνίας. Εφ’ ω και συνιστά ενθέρμως την προμήθειαν του συγγράμματος αυτού.   
  Συνιστάται επίσης ή καλλιτεχνική βιβλιοδεσία όλων ανεξαιρέτως των ανωτέρω έργων με χρυσά γράμματα και δέρμα χρώματος γκρενά, ώστε να ταιριάζη απολύτως με «σικλαμέν» στόρια και ταπετσαρία καναπέ, χρώματος προς «σάπιο μήλο»!

«Το σεισμικώς άλλεσθαι»

Ο Κινέζος φιλόσοφος Tan Zen


  " Ο Κινέζος φιλόσοφος Tan Zen δεν έτυχε σπουδών καταλλήλων διά το ευφάνταστον και ταραχώδες πνεύμα του. Από τρυφεράς ηλικίας, το μυστήριον του αγνώστου και της μετέπειτα ζωής, κατά την συνταξιοδότησιν εξήσκησεν επ' αυτού ισχυράν επίδρασιν. Εις ηλικίαν είκοσι ετών ετέθη εις αναζήτησιν μυθολογικού ποταμού τινός εις Μογγολίαν, αλλά, κατόπιν αγόνων ερευνών, κατέληξεν άπρακτος εις την Ευρώπην. Εις την γηραιάν ήπειρον η προσοχή του εστράφη προς τους ιχθύς, των οποίων εγέμουν  τα όρη της πατρίδος του και εδημοσίευσεν τας "Ερεύνας επί των ορυκτών ιχθύων", μνημειώδες έργον, το οποίον ανέδειξε κυρίως αυτόν και τον κατέστησε διάσημον.
   Εις την ηλικίαν των παρά ένα τεσσαράκοντα ετών, εφαντάσθη ότι έλυσε το πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου κατά τον εξής απλούστατον τρόπον: Έλαβε σφαίραν εκ μολύβδου και σφυρηλατήσας αυτήν ισχυρώς μετέβαλεν εις τετράπλευρον σχήμα, ου εμέτρησεν το εμβαδόν και τας πλευράς, ακολούθως δε πάλιν διά της σφυρηλατήσεως το τετράγωνον μετέβαλεν εις σφαίραν, και ούτω πλήρης αφάτου ικανοποιήσεως ανέμενε τον θαυμασμόν του επιστημονικού κόσμου και την στεφάνωσίν του υπό της δόξης, επί τη λύσει, τέλος πάντων, του αλύτου τούτου θεωρουμένου μαθηματικού προβλήματος.
   Η οπισθοβουλία των συγχρόνων του, εκδηλωθείσα ως οξυτάτη αδιαφορία, ηνάγκασεν αυτόν όπως επιστρέψη εις την πατρίδα του. Κατά την επάνοδόν του, μετέβη εις Μογγολίαν προς αναζήτησιν της γυναικός, την οποίαν είχε νυμφευθεί, ενώ διήρχετο κατευθυνόμενος εις Ευρώπην. Ατυχήσας εις την αναζήτησίν του ταύτην, μετέβη εις την Αμερικήν όπου, ταξιδεύων διά του σιδηροδρόμου, έτυχε να απολέση το εισιτήριον και το βαλλάντιόν του. Το δυσάρεστον τούτο γεγονός συνεκίνησεν αυτόν υπέρ το δέον, διό και από εκείνης της στιγμής απέκτησεν την συνήθειαν να ερευνά εις τα θυλάκιά του, διά να βεβαιούται περί της υπάρξεως του βαλλαντίου. Εν τέλει, απεσύρθη μακράν του κόσμου εν τη εξοχή, διά να είναι ελεύθερος να ερευνά τα θυλάκιά του από πρωίας μέχρι εσπέρας. "

   Η συνέχεια της ζωής του μεγάλου διδασκάλου Tan Zen, καθώς και του υπολοίπου διδακτικού συγγράμματος του Αμδέ Σανκεμάς, (κατά κόσμον Δρ. Διον. Μεντζενιώτης), εις τα βιβλιοπωλεία.
   
   Τέρμα το τζάμπα, κύριοι! Η μάνα του "Τζάμπα" απέθανεν. Εντελώς και οριστικά. Και εξ αδιαιρέτου!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου