Σάββατο, 4 Ιουλίου 2009

Θέσεις - ΑπόψειςΗμιυπαίθριοι χώροι

Πάλι οι ΗΧ. Μιά και είναι το θέμα της επικαιρότητος.
Η στήλη θα το προσεγγίσει από μιά άλλη οπτική γωνία, ενδιαφερόμενη
γιά το τι θα γίνει την επόμενη ημέρα.Γιατί ότι έγινε μέχρι σήμερα, καλώς
η κακώς, ( καθ' ημάς κάκιστα ) έγινε και δεν αλλάζει. Απλώς η κυβέρνηση
θα κοιτάξει, συνδυάζοντας τερπνό και ωφέλιμο να το αρμέξει οικονομικά
και η αντιπολίτευση να το σπεκουλάρει αντιπολιτευτικά. Γνωστά πράγματα.
Όμως το πιό ενδιαφέρον είναι το αύριο της ιστορίας. Το πως θα σταματήσει
αυτό το ανήθικο κρυφτούλι που μετατρέπει τους μισούς, τουλάχιστον, Έλ-
ληνες από νομοταγείς πολίτες σε παράνομους μικροαπατεώνες.
Σε κάποιες φωνές που, φυσικά και λογικά, ζήτησαν το αυτονόητο, δηλ. τη
θεσμική κατάργηση των ΗΧ η την ενσωμάτωσή τους στο συντ. δομήσεως
ούτως ώστε όποιος τους θέλει πραγματικά να τους κατασκευάζει, ξεσηκώ-
θηκε, σύσσωμος, ο "τεχνικός κόσμος", δηλ. ό ουσιαστικός υπεύθυνος της
ανωμαλίας και της, στη πράξη, κατάργησής τους, διά των "φορέων" του
και χαλάει το κόσμο υπέρ της διατήρησής τους.
Αφού τόσο πολύ κόπτονται γιά τους ΗΧ γιατί επέτρεψαν την καθολική
τους κατάργηση ( μιλάμε γιά 1.500.000 μετατραπέντας ΗΧ σε δωμάτια.
Σχεδόν την ολότητα του είδους ! ). Και αφού στη πράξη τους κατήργησαν
γιατί τώρα, ξαφνικά, τους αγάπησαν και τους αποζητούν ;
Επειδή όλοι παρεπιδημούμε στην ίδια Ιερουσαλήμ, δεν είναι δύσκολο να
γίνει αντιληπτό ότι η διατήρηση μιάς " αναμπουμπούλας " ένα μόνο σκοπό
έχει. Τη συνέχιση της χαράς του " λύκου ".
Ουαί υμίν υποκριταί και Φαρισαίοι !
Όσο γιά την ανακοίνωση του ΥΠΕΧΩΔΕ ότι δια των σχετικών μειώσεων
των ποσοστών και διαστάσεων θα σταματήσει, του λοιπού, το κακό το " μυa-
λό τους και μιά λίρα ". Δεν θεωρώ ότι οι κύριοι εμπνευσταί των " τάχα " απο-
τρεπτικών τροποποιήσεων που θα λειτουργήσουν κατασταλτικά, στη περαι-
τέρω διατήρηση της αυθαιρεσίας είναι τόσον αφελείς και το πιστεύουν. Απλώς
λειτουργούν πολιτικάντικα στη λογική του " και με τον αστυφύλαξ και με το
χωροφύλαξ ! ". Γιατί με το να κάνουμε 15% αντί 20% το ποσοστό των ΗΧ α-
πλώς μειώνουμε κατα 5% την αυθαιρεσία. Δεν την εξαλείφουμε. Και με το να
μειώσουμε το βάθος των ΗΧ από 2.50 μ. σε 1.80 μ. πάλι δεν αποθαρρύνουμε
την μετατροπή τους σε δωμάτιο. Γιατί και τα 2.50 μ. , από μόνα τους δεν αρ-
κούσαν γιά διάσταση δωματίου. Έννοια σας και τα "τσακάλια " οι μελετητές,
αρχιτέκτονες και πολ. μηχανικοί, έχουν έτοιμες, ήδη, τις λύσεις γιά την αξιο-
ποίηση του βάθους των 1.80 μ. και τη προσκόλληση του σε κάποιο νόμιμο ε-
σωτερικό βοηθητικό χώρο π. χ. αποθήκη, διάδρομο, WC και την, τελικά, δη-
μιουργία κατά και τον ίδιο, όπως μέχρι σήμερα, ταχυδακτυλουργικό
τρόπο πρόσθετων δωματίων !
Και όποιος κύριος μελετητής - υποστηρικτής των ΗΧ και υποψήφιος καταπα-
τητής των σχετικών διατάξεων, δυσκολεύεται στη μελέτη του η στήλη του
προσφέρει την αμέριστη και δωρεάν συνδρομή της. Επιτυχία εξασφαλισμένη.
Και όποιος πιστεύει ότι κάτι μπορεί ν' αλλάξει σ' αυτή τη διεφθαρμένη κοινω-
νία που ζούμε η αυταπατάται η είναι αφελής, άρα μακάριος !


2 σχόλια: